វិធី Jailbreak ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS 9.0 ដល់ 9.0.2 ដោយប្រើ កម្មវិធី Pangu

វិធី Jailbreak ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS 9.0 ដល់ 9.0.2 ដោយប្រើ កម្មវិធី Pangu

ក្រុមការងារ Pangu បានដាក់បញ្ចេញ កម្មវិធី​ Jailbreak របស់ខ្លួន ដើម្បីប្រើ ហែកគុក ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS 9.0, 9.0.1 និង 9.0.2។ សំរាប់ អ្នកដែលចង់ហែកគុក គប្បីប្រាកដថា ឧបករណ៍របស់ខ្លួន បានដំឡើង ទៅកាន់ ប្រព័ន្ធ iOS...

អានលំអិត →